Pingstkyrkan Munkedals historia

1840-talet. Pietister och herrnhutare

Under 1840-talet bröt en väckelsevåg fram i Uddevalla. Om denna kan vi läsa i boken ”Gället kring Bäveån”. Andliga strömningar, pietistiska och herrnhutiska, fanns sedan tidigare i Uddevalla. Kvarteret Herrnhut, där nuvarande Tingsrätten finns, hyste en lokal för den herrnhutiska församlingen i gamla Tändsticksfabriken. Fabriken lades ner 1936.

 

1845-1853. ”Björckens tid” 

Gustaf Daniel Björck föddes i Göteborg 1806. Hans mormor Dorotea Santesson, var herrnhutare och fick stor betydelse för den unge Daniels andliga utveckling. Daniel blev präst i Göteborg och upplevde där ett andligt genombrott. 1842 kom han till Uddevalla som kyrkoherde och stannade i 8 år. Han blev senare biskop i Göteborg där han avled 1888. 

Anders Strömblad föddes i Strömstad 1822. 1845 kom han som biträdande pastor till Uddevalla.  Han dog redan 1853. Björck och Strömblad blev redskap för den väckelse som bröt fram i Uddevalla. I boken ”Gället vid Bäveån” finns följande att läsa:  ”Outplånliga äro de avtryck som redan barnets sinne då mottog af de pingstunder som tima i en församling, der Herrens Ande är mäktigt på färde”… I hela den trakt av af Bohuslän för hvilken Uddevalla stad kan anses vara medelpunkten, förspordes böljeslagen af den mäktiga väckelse, hvars källa Uddevalla kyrka och församling vid nämnda tid utgjorde”.  Citaten kommer från Uddo Lechard Ullman, uppfödd i Uddevalla och senare biskop i Strängnäs. 

Vid den här tiden finns också beskrivna väckelserörelser i Skredsvik, Herrestad och Krokstad. Folk från Bäve och Lane Ryr samlades runt Björcks och Strömblads predikostolar.  Väckelsen kom också att spridas till Dalsland.

 

1878. Den Christna Lutherska Missionsföreningen i Uddevalla

På 1870-talet finns de första spåren av en frikyrklighet i Uddevalla. Inflyttade från Vänersborg var drivande då man bildade ”Den Christna Lutherska Missionsföreningen i Uddevalla” år 1878. 1894 anslöts den sig till Svenska Missionsförbundet och kallade sig Sällskapet Missionsföreningen i Uddevalla. Senare Uddevalla Missionsförsamling. År 1900 hade man ett 40-tal medlemmar. 

 

Baptistförsamlingar i Uddevalla och Munkedal

På sommaren 1893 bildades Uddevalla baptistförsamling efter en dopförrättning som ägt rum i Vänersborg. Runt sekelskiftet började Baptistförsamlingen arbete i Munkedal där man skaffade ett kapell. Pastor Konrad Eriksson kom till baptistförsamlingen i Munkedal i början på 1900-talet. Sonen Walter Eriksson kom som nyfödd 1907 till Bohuslän, först till Hunnebostrand och sedan till Munkedal. Familjen flyttade sedan till Vargön där Konrad var pastor i Salemförsamlingen i många år. I början på 30-talet flyttade familjen till Uddevalla där Konrad med hustru ligger begravda.

En annan välkänd baptistpastor var Fredrik Arvid Bloom som arbetade i Uddevalla 1926-1927. Han fick sin grav i Uddevalla och är en välkänd sångförfattare av bland annat ”Han har öppnat pärleporten”.

 

1920 –talet. Pingstväckelsen drar fram över norra Bohuslän. Nya församlingar och utposter

På 1920-talet drog en pingstväckelse fram över norra Bohuslän. 1925 bildades församlingen i Uddevalla av 22 medlemmar. Samma år bildades en församling på Tjärnö. 1927 en församling i Kungshamn. Tidigare medlemmar i Uddevalla Pingstförsamling bildade 1930 egen församling i Lysekil och 1932 bildades en församling på Resö. Pingstförsamlingen i Uddevalla hade utpostverksamhet på flera håll. 1946 började man arbeta i Tanumshede. 

Carl och Anna Olausson, pastorspar i Filadelfiaförsamlingen i Bullaren, gick 1943 i bibelskola i Smyrna Göteborg. De gifte sig 1935 och fick år 1936 en dotter, Astrid. Familjen flyttade 1946 till Gissleröd i Grebbestad. De började sin långa tjänst som pastorspar i Uddevalla Pingstförsamling med ansvar för verksamheten först i Grebbestad, sedan Tanumshede och därefter i Munkedal. Man gjorde försök att få hyra Grebbestads Missionshus för sin verksamhet. Men Västkustens missionsförening sade nej. Man hyrde då Bygdegården i Tanumshede en tid men fick inte fortsätta där. 1947 hyrde man Tingshuset i Tanumshede. Ett förfärligt rabalder uppstod. Flera artiklar i Strömstads Tidning visar att frågan om pingstmöten i tingshuset blev en het potatis både i kommunfullmäktige och kyrkorådet. Flera insändare vittnar om stämningar både för och emot mötesverksamheten. Man började ivrigt söka efter en egen lokal och detta lyckades 1950. Under tiden i Tanumshede hade man tältmöten på sommaren i Havstenssund, Sannäs, Kämpersvik, Fjällbacka och Strömstad.

 

1949. Bönegruppen Filadelfia i Munkedal bildas

1947 flyttade en ung polisman, Harry Alexandersson, till Munkedal som landsfiskalsassistent. Han var gift med en dotter till Lewi Petrus. Harry Alexandersson började med samlingar i familjens hem och efter en tid bildade ett tiotal troende bönegruppen Filadelfia. Harry fick av Pingstförsamlingen i Uddevalla, på årsmöte 1949, uppdraget att vara gruppens föreståndare. Möten hölls i musikpaviljongen i Kvistrums gästgiveri, i hemmen och ibland, tillsammans med baptistförsamlingen, i Folkets Hus. Man hyrde en skolsal till söndagsskola. Man hade också tältmöten på Vadholmen. Flera möten hölls också i Folkets Hus i Hogstorp. Den lilla gruppen, färre än 10 medlemmar, arbetade intensivt med att hitta en egen lokal. Man lämnade anbud på 400 kronor på en militärbarack, troligen från kriget, men fick nej då AMS behövde baracken till arbetare i Norrland. 

Man hade besök under den första tiden från bland andra Lewi Petrus, missionär David Franzén och Carl Olausson. Den 1 juli 1949 flyttade familjen Alexandersson från Munkedal. 

 

Familjen Franzén och ett nytt tält!

Missionärsfamiljen David och Henny Franzén flyttade till Munkedal med sina två barn Evert och Ann-Berit den 15 september 1949. De köpte en fastighet och därmed öppnades ännu ett hem för mötesverksamhet. Franzén började göra insamlingsresor för att skaffa gruppen ett nytt mötestält. Ett nytt tält köptes med tillskott från moderförsamlingen i Uddevalla. Tältet restes för möten på flera platser i Munkedal. I Franzéns hem firades den första brödsbrytelsen i gruppen. Henny Franzén startade en sånggrupp, Enar OtterdahL I Hogstorp blev gruppens kassör.

 

1950-talet. Första pingstkyrkan i Munkedal och välkomstmöte för familjen Olausson

I maj 1952 kom Gösta Axelsson med familj till Munkedal. Han blev gruppledare ”med hjälp av församlingen i Uddevalla och tillresande vittnen”. På ett gruppmöte den 4 november 1953 beslöt gruppen att köpa en fastighet för att driva verksamhet. Fastigheten kostade 17 000 kronor. Man bedrev verksamhet i fastigheten till 1982 då den nuvarande kyrkan köptes. Under ledning av Gösta Axelsson gjordes fastigheten i ordning och ändrades till en gudstjänstlokal. Lilla salen på nedre planet och lägenheten på övre planet fick dock inte disponeras under den första tiden. Stolar till lokalen skänktes av församlingarna på Hönö och Öckerö. Man köpte en lokal i Munkedal där man kunde förvara tältet vintertid

1954 beslöt gruppen, tillsammans med församlingen i Uddevalla, att kalla Carl Olausson som pastor och gruppledare. I augusti 1954 var det välkomstmöte för familjen Olausson. De flyttade in i lilla salen och trångboddhet var bara förnamnet. Efter en tid fick man disponera lägenheten på övre plan. I april 1955 flyttade familjen Franzén, tillsammans med några andra, till Bolivia som missionärer. 1958 flyttade även familjen Axelsson från Munkedal. 

 

Pioniärverksamhet i Munkedal

Man hade sina söndagsmöten på eftermiddagen för att passa skifttiden på bruket. Barnverksamhet och söndagsskola och bibelklass fanns på programmet. I Hogstorp bedrevs lördagsskola från 1962. Församlingen hade tältmöten i Saltkällan under tre somrar men fann att man nådde fler med friluftsmöten som genomfördes bland annat på Saltkällans badplats, Hedekas och Gårviks badplats. Friluftsmöten hölls varje söndag hela somrarna.

Pastorsfamiljen var mycket engagerade i diakonalt arbete. Många socialt utstötta fick både mat och husrum hos pastorsfamiljen. Kaffekorgen gjordes i ordning för besök på vårdhem och sjukhus.

1965 kom ett antal grekiska arbetare till bruket. De bodde i en särskild barack. 30-40 arbetare fanns en tid i Munkedal och församlingen engagerade grekerna i sin verksamhet. Ett tidigt exempel på integration med lyckat resultat.,

Samarbetet med den lilla baptistgruppen fungerade bra. Man hade gemensam julotta och nyårsvaka. Under dessa år fanns en aktiv sångarskara. Många pastorer besökte gruppen; Lewi Pethrus, Västkustbröderna med Sverre Larsson, Lapp-Lisa, Sven Björk och Folke Thorell för att nämna några. Anna Olausson hade sina rötter i Norge och församlingen fick ofta besök från församlingen i Halden med utposter.

Gruppen hade möten i Vassbotten, Bullaren, Hällevadsholm och Dingle. Vissa söndagar hade man upp till 4 möten.

1975 flyttade Carl och Anna Olausson från kapellet till en lägenhet. De fick båda polio i ungdomsåren och för Carls del innebar det ett handikapp resten av livet. Carl fick hembud 1977. Familjen arbetade under mycket små ekonomiska villkor. Man fick ett mindre bidrag från moderförsamlingen och Bohuslänsmissionen. 

 

Segerstark tar vid. Ett blomstrande barn- och ungdomsarbete!

Efter Carl Olaussons hembud tog David Andersson över ansvaret som gruppledare. Troligen 1978 kom Per-Olof Segerstark och Lena Segerstark till Munkedal och flyttade in i kapellet. Per-Olof arbetade som evangelist. Under den tiden bedrevs ett stor och framgångsrikt barn och ungdomsarbete fram till hösten 1981 då familjen flyttade. 1981 startade gruppen en söndagsskola i bostadsområdet Brudås. På sommaren hade man tältmöten i två veckor. 

 

Ny pingstkyrka, evangelistfamiljen Lundgren, skolevangelisation och Himmel och Hav

1982 den 27 januari köpte gruppen sin nya Pingstkyrka. Ett stort arbete lades ner för att göra om den gamla banklokalen till gudstjänstlokal. Invigningen skedde pingsthelgen 1982. Övervåningen i kyrkan byggdes om 1988 till församlingsvåning.

Gruppen har haft stort stöd av moderförsamlingens pastorer och evangelister under åren. 1987 fick gruppen en egen evangelistfamilj till Munkedal. Johnny och Ingela Lundgren flyttade till Munkedal och Johnny började arbeta som evangelist. Ett intensivt arbete startades bland annat i skolorna. Exempelvis i Dingleskolan i samarbete med församlingen i Hällevadsholm. Lördagsskolan i Hogstorp samlade också många barn. Himmel och Hav var ett missionsprojekt i Fjällbacka där gruppen aktivt deltog under några år. 


 
      

Bilderna föreställer första kapellet i Munkedal, den grekiska gruppen och pastor Carl Olausson
Pergöran Ekeroos

(administrationsansvarig, Munkedalsgruppen)